Regulamin

Eureko

ORGANIZACJA KURSÓW

Organizacja kursów językowych

Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem kursów językowych.
Zajęcia w Centrum Kształcenia Eureko prowadzone są zgodnie z założeniami, z którymi słuchacze zapoznają się przed rozpoczęciem kursu. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem kursów językowych.
1. Regulamin niniejszy jest integralną częścią umowy zawieranej z każdym słuchaczem lub jego prawnym opiekunem.
2. Każdy kursant ma możliwość zapoznania się z opisami poziomów językowych oraz metodami nauczania zamieszczonych na stronie internetowej szkoły Eureko www.eureko.edu.pl
3. Każdy kursant ma możliwość napisania placement test przed rozpoczęciem danego kursu. Test ma zdiagnozować umiejętności językowe na wstępie kursu.
4. Przed rozpoczęciem wybranego kursu językowego kursant ma w ofercie możliwość bezpłatnej próbnej lekcji w grupie lub indywidualnej.
5. Zajęcia w kursie standardowym trwają aż 60 minut.
6. Grupy liczą od 4 do 10 osób.
7. Rok szkolny podzielony jest na 2 semestr i trwa od września do czerwca. W przypadku kursów standardowych - kurs pozwala na realizację jednego poziomu zaawansowania w oparciu o przygotowany przez Eureko materiał.
8.Każdy semestr kończy się testem semestralnym sprawdzającym poziom wiedzy i umiejętności językowe.
9. Cena kursu jest podana słuchaczowi przed podpisaniem umowy o współpracę i jest zapisana w tej umowie.
10. Zajęcia są prowadzone przez lektorów polskich oraz native speakerów.
11. Każdy z uczestników kursów może uczestniczyć w bezpłatnych dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę. Kursant jest informowany wcześniej o możliwości uczestnictwa w dodatkowych zajęciach oraz bezpłatnego korzystania ze szkolnej biblioteki EurekoLab.
12. Osoby, które z różnych powodów opuściły zajęcia lub mają trudności z utrzymaniem tempa pracy, mogą nadrobić zaległości podczas bezpłatnych indywidualnych konsultacji tzw. Tutorials. Termin spotkania można ustalić bezpośrednio z lektorami lub w sekretariacie szkoły.
13. W czasie trwania kursu postępy kursantów są mierzone za pomocą testów kontrolnych. Wyniki oraz frekwencja na zajęciach zapisywane są w dokumentacji szkoły Eureko.
14. Szkoła oferuje zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów multimedialnych w oparciu o aktualne standardy edukacyjne.
15 . Obowiązkowe testy próbne 'mock exams' stanowią dodatkowe godziny w programie kursów językowych: testy kompetencji dla dzieci, egzaminy próbne gimnazjalne, maturalne, FCE (First Certificate In English).
16. Zajęcia prowadzone są przez lektorów polskich i/lub native speakers posiadających kwalifikacje zawodowe zgodne ze standardami kuratoryjnymi.
17. Eureko zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w czasie trwania roku z ważnych powodów organizacyjnych lub metodyczno-dydaktycznych. O takiej sytuacji kursanci pisemnie są informowani przez szkołę językową Eureko.
18. Testy bieżące są przechowywane w teczce prac lektora. W tym czasie słuchacz lub jego rodzic mają wgląd do pracy pisemnej.
19. W celu podnoszenia jakość usług szkoła przeprowadza monitoring zajęć w czasie trwania kursu.
20. Aby nauka była skuteczna słuchacz ma obowiązek odrabiać zadania domowe i regularnie uczestniczyć w zajęciach. Kursant nie może swoim zachowaniem przeszkadzać w nauce pozostałym osobom w grupie.
21. Aby nauka była skuteczna kursant ma prawo korzystać regularnie z nieodpłatnej EurekoLab -biblioteki szkolnej.
22.Uczniowie na zakończenie kursu otrzymują zaświadczenie ukończenia stopnia zaawansowania (po frekwencji na zajęciach minimum 75 % i 60% testu rocznego Final Test).
23. Kursant zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego, wyłączenia telefonu komórkowego w trakcie zajęć.
24. Słuchacze są zobowiązani zaopatrzyć się w podręcznik i zeszyt ćwiczeń ( jeżeli jest wymagany dla kursu), które nie są w cenie kursu.
25.Ceny kursów nie uwzględniają cen egzaminów międzynarodowych.
26.W przypadku, gdy zaplanowana grupa nie może powstać z powodu niewystarczającej ilości chętnych, osobom, które dokonał wpłaty za kurs zaproponowane zostaną zajęcia w innej grupie, na tym samym poziomie, zajęcia w skróconym wymiarze godzin lub też zwrot wpłaconej kwoty, ewentualnie pomniejszonej o kwotę za zrealizowane zajęcia, o ile takie się odbyły.
27. W przypadku nagłej nieobecności lektora w pracy grupa jest poinformowana o tym fakcie jak najszybciej. Kolejnym krokiem jest ustalenie terminu odrabiania takiej lekcji w innym terminie i pisemne lub telefoniczne powiadomienie słuchaczy.
28. W przypadku nieobecności lektora szkoła językowa Eureko może zlecić zastępstwo innemu lektorowi.
29.Kursant ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji w trakcie trwania kursu językowego, która zostanie rozpatrzona pisemnie w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia wpłynięcia reklamacji.
30.Kursant ma prawo do złożenia reklamacji po zakończeniu kursu / po egzaminie końcowym/ w ciągu trzech dni od daty zakończenia kursu językowego, którego był uczestnikiem. Reklamacja ta zostanie rozpatrzona pisemnie w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia wpłynięcia reklamacji.
31. Słuchacze mogą wyrazić swoje opinie na temat szkoły w regularnie przeprowadzanych i dokładnie analizowanych ankietach, mailowo na eureko2@op.pl; na Facebooku Centrum Kształcenia Eureko oraz telefonicznie numer 604-108-511 lub bezpośrednio w biurze szkoły.

Centrum Kształcenia Eureko

ul. Władysława Jagiełły 10, 31-711 Kraków
Nowa Huta

  • +48 604 108 511
  • eureko2@op.pl

Zadzwoń