RODO

Eureko

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Uprzejmie informujemy , iż w związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 roku stosowania postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)Â 2016/679 z dnia 27 sierpnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej zwanym RODO oraz na pods.art.13 powołanego rozporządzenia przysługują Panu/Pani określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych oraz przekazujemy informacje o sposobie ich przetwarzania.
1. Informuję, iż Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Agnieszka Nędza prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:
Centrum Kształcenia Eureko Agnieszka Nędza NIP : 678-282-78-79
adres: ul. Jagiełły 10, 31-711 Kraków , numer telefonu: 604-108-511,
adres mailowy: eureko2@op.pl
2.Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka/ w przypadku zapisania dziecka na kurs/ będą przetwarzane przez nas wyłącznie i w zakresie niezbędnym:
- na zasadach zawartych w umowie dla celów marketingowych Eureko, w zakresie prowadzonej przez Eureko działalności gospodarczej.
- w celu prowadzonej przez nas działalności kursy językowe .
- w celu otrzymywania informacji handlowych wysyłanych przez Agnieszkę Nędza, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Centrum Kształcenia Eureko Agnieszka Nędza, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na adres e-mail, oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla cełego marketingu bezpośredniego usług i produktów oferowanych przez Agnieszkę Nędza.
- na przetwarzanie poniższych danych osobowych, w tym na wykorzystywanie mojego wizerunku, w celu promocji Eureko, prowadzonej przez Eureko działalności wśród osób trzecich oraz na przekazywanie moich danych osobowych, w tym mojego wizerunku, takim osobom trzecim.
- dochodzenia należności w czasie niezbędnym do dokonania tych czynności oraz przez okres i w zakresie koniecznym ze względu na przepisy prawne dotyczące okresów przedawnienia
3. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych i/lub dziecka które jest naszym kursantem przysługuję Pani/Panu prawo do:
- dostępu do treści danych , na podstawie art.15 RODO
- sprostowania danych na podstawie art.16 RODO
- usunięcia danych na podstawie art.17 RODO
- ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art.18 RODO
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art.20 RODO
- przenoszenia danych na podstawie art.20 RODO
4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania przez Eureko usług na rzecz Uczestnika kursu, a po tym okresie przez okres przedawnienia roszczeń w celu dochodzenia roszczeń wynikających z działalności podjętej przez Eureko na rzecz Uczestnika kursu lub obrony przed roszczeniami innych podmiotów oraz przez okres, niezbędny do wykonania obowiązków nałożonych na Eureko przez uprawnione do tego organy państwa;
5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych wymienionych w umowie jest dobrowolne, jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy na korzystanie z kursów językowych . Osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do podania tych danych, lecz ich niepodanie powodować będzie nie zawarcie umowy z Centrum Kształcenia Eureko Agnieszka Nędza.
6. W przypadku gdyż uzna Pani/Pan , że przetwarzanie przez nas Pana/Panią podanych danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Centrum Kształcenia Eureko

ul. Władysława Jagiełły 10, 31-711 Kraków
Nowa Huta

  • +48 604 108 511
  • eureko2@op.pl

Zadzwoń